Finansijsko Knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvo je modul HUBIE ERP softverskog rešenja koji po svim zakonskim standardima, na moderan i lak način omogućava vođenje kompletnog finansijskog knjigovodstva firme.

Namenjen je svim vrstama firmi i mogu ga koristiti i privredni i budžetski korisnici. Svi instalirani podsistemi HUBIE-a su povezani sa finansijama u koje mogu po automatizmu da prebacuju nastale finansijske promene. Svaka uneta stavka naloga se istog trenutka raspoređuje na sva stanja, što ovoj aplikaciji daje osobinu pravog interaktivnog softvera. Na jednom računarskom sistemu je moguće istovremeno pratiti finansijsko poslovanje za više firmi (npr. agencijsko vođenje).

Omogućava dobijanje izveštaja kao što su:

 • zaključni list sa grupisanim podacima po klasi, grupi, trocifrenom kontu ili višem nivou konta i sa izborom perioda
 • kumulativni analitički i sintetički promet za period po izboru
 • bilansi uspeha i stanja
 • ABC klasifikacije po izabranom kontu i za izabrani period
 • pregled izabrane vrste analitike i izabranog konta, za period po izboru i u domaćoj (i stranoj) valuti
 • analitički ili kumulativni pregled kartice za sve ili izabranu vrstu naloga, za izabrani konto i za izabrani period
 • praćenje domaćih i stranih obaveza koje su prispele za plaćanje
 • praćenje liste dugovanja na dan
 • formiranje dnevnika svih promena za izabrani period
 • izvod otvorenih stavki za izabrani konto, za sve ili jednog izabranog partnera i slično

 • analitički ili kumulativni pregled tokova novca
 • praćenje mesečnog profita i gubitka
 • dnevni priliv
 • mesečni tokovi novca
 • izveštaj o mesečnim uplatama
 • pregled prihoda, rashoda i bruto dobiti i slično

Kategorije: ERP