Ljudski Resursi • Softver modul

Ljudski resursi je podsistem HUBIE ERP softverskog rešenja u kome se na moderan i lak način vodi kompletna evidencija kadrova. U podsistemu se između ostalog čuvaju:

 • podaci o zaposlenom (lični podaci, socijalni podaci, podaci o deci)
 • podaci o formalnom i neformalnom obrazovanju zaposlenog (završenoj školi, kursevima, posedovana znanja i veštine, znanju jezika)
 • samostalno kreiranje i evidentiranje specifičnih karakteristika o radnicima
 • podaci o radnom odnosu zaposlenog (datum zasnivanja i prestanka radnog odnosa, način zaposlenja, vrsta radnog status, radni staž u firmi i van nje)
 • sistematizacija poslova (predviđena stručna sprema, koeficijent sa datumom važnosti, minimum potrebnih radnika za normalno funkcionisanje)
 • definisanje plana rada radnika za svakog radnika na nivou smene
 • podaci o rasporedu zaposlenog (organizaciona jedinica, raspored zaposlenog, datum rasporeda)
 • vođenje evidencije o zdravstvenim pregledima i zdravlju radnika, povredama na radu
 • evidencija nagrada i kazni
 • evidencija različitih vrsta odsustava radnika (zahtev i odobravanje odsustva)
 • evidencija obuke zaposlenih (formiranje programa obuke, najava obuke, evidencija kandidata, vođenje evidencije o prisustvu na obuci, rezultatima obuke)
 • oglašavanje i prijem novih radnika (evidentiranja i odobravanje zahteva za prijem novih radnika, objavljivanje konkursa, prijem molbi, izbor kandidata i prijem radnika)

 • pregledi radnika po stepenu stručne spreme
 • pregled kvalifikacione strukture po organizacionim jedinicama
 • pregled radnika po sistematizaciji
 • pregled angažovanja radnika po smenama
 • pregled radnog kalendara i najava kritičnih dana u smislu nedostajućih radnika za obavljanje posla
 • pregled realizacija zahteva za prijem radnika, evidentiranih kandidata i primljenih radnika
 • pregled fluktuacije itd

Kategorije: ERP