Budžet podsistem • Hubie ERP softver

Omogućava planiranje i praćenje realizacije budžeta po raznim nivoima. Budžet se može definisati po mestu troška, organizacionoj jedinici, radniku, projektu, programu i ostalim. Povezivanje budžeta i odgovarajućih konta na osnovu kojih se prati realizacija i stepen korišćenje sredstava budžeta, kao osnova za izveštavanje i donošenje adekvatnih korektivnih akcija.

Kategorije: ERP